Jäsenet

Lista julkaisemiseen luvan antaneista henkilöjäsenistä.

A
Jouko Aaltonen
Minna-Ella Aaltonen
Tarja Ahava
Laura Ahola
Petteri Ahomaa
Kirsi Alm-Siira
Kari Andersson
Markos Annala
Terhi Arola
Erkki Astala
B
Mirko Baas
Lotta Backlund
Miska Berg
Carolina Bermúdez Parra
Jaana Besmond
Lilli Blomberg
Tarja Bonde Jensen
Milla Bruneau
Zoe Burtsow-Huelvan
C
Phuong Chu Suominen
D
Anna Dahlman
Camilla Drugge Saarniluoto
Minna Dufton
E
Anne Ehrnrooth
Tatiana Elf
Iina Eloranta
Annina Enbuske
Gitte Enjala
Seija-Liisa Eskola
F
Alex Fager
G
Seppo Gerlander
Ann-Maj Granstubb
Minna Gröhn
Matti Grönberg
H
Harri Haanpää
Hannu Haapasalo
Mari Haavisto
Harri Hakanen
Arto Halonen
Meeri Hankala
Mika Hannula
Tuuva Harjanne
Juho Harjula
Jani Hartikainen
Sanna Hautamäki
Riikka Heino
Elina Heiskanen
Anders Helenius
Jarkko Hentula
Eero Hietala
Ulrika Hirvikallio-Setälä
marit hohtokari
Mika Hokkanen
Tiina Holsti
Jyrki Huotari
Tanja Huutonen
Ilkka Hynninen
Joonas Hytönen
Reija Hyvärinen
Riina Hyytiä
Teea Hyytiä
Elina Häkkinen
Tommi Häkkinen
Juha Hätönen
Jussi Häyhä
Heini Häyrinen
I
Sari Isotalo
J
Jussi Jormanainen
Timo Järvi
K
Jari Kaarre
Heikki Kahila
Sonja Kailassaari
Teemu Kalliala
Pia Kalsta
Maria Kangas
Janne Kangas
Johannes Kantelinen
Miira Karhula
JUKKA KARHULA
hannu Karisto
Mepa Karjalainen
Juha Karvanen
Marko Karvo
Leena Kaskela
Janne Kataja
Marika Kecskeméti
Mirva Kenttämies
Laura Keravuori
Vesa Kess
Piia Ketopaikka
Solja Kievari
Tarmo Kivikallio
Päivi Koivunen
Tarja Korhonen
Ani Korpela
Joona Kortesmäki
Hanna Kortti
Heli Koskela
Sarita Koskelin
Krista Kosonen
Pauliina Koutala
Pia Kuhakoski
Martina Kuitto
Riina Kullas
Tuomo Kulomaa
Aarni Kuorikoski
Marika Kuortti
Vuokko Kuosmanen
Mikko Kuparinen
Anita Kurvinen
Satu Kurvinen
Laura Kuulasmaa
Mikko Kuustonen
Kari Kyrönseppä
Karoliina Kytömaa
Ossi Käki
Jukka Kärkkäinen
L
Stiina Laakso
Juha Lahti
Olli Laine
Otto Laine
Jenni Laine
Ari Laitinen
Timo Lampinen
Arno Launos
Roope Lehtinen
Ritva Leino
Sari Lempiäinen
Timo Lepistö
Jyrki Lepistö
Jarppi Leppälä
Jyrki Levä
Rami Lindholm
Martti Lindholm
Minna Lindroos
Tuire Lindström
Jussi Lipponen
Jarmo Loikkanen
Kari Loman
Pia Louhivuori
Jarkko Luoma
Hannamari Luukkanen
Antti Luusuaniemi
Mikko Lyytikäinen
Sonja Lyytinen
Jenniliisa Lähteenmäki
M
Marika Makaroff
Matti Malinen
Kirsi Markkanen
Terhi Mehtola
Lena Meriläinen
Anna-Maria Meurman
Antti Mikkola
Matti Mikkonen
Elias Mikkonen
Pauliina Moisander
Paula Mononen
Marja Montin
Mape Morottaja
Heidi Munkberg
Minttu Mustakallio
Elina Mustelin
Urho-Olli Mustonen
Noora Mustonen
Ville Myllyrinne
Leena Mäenpää-Bentley
Marja Mäki-Reinikka
N
Ilkka Niemi
Tuomas Niemi
Risto Niemi
Lasse Nikkari
Anne Nokelainen
Paula Noronen
Meira Noronen
Jenni Nummela
Päivi Nummi-Aho
Pekka Numminen
Lauri Nurkse
Arttu Nurmi
Niko Nykänen
Ville Nylund
tom nylund
Moritz Nyman
Jenny Nyroos
O
Lauri Ogawa
Suvi Oja-Heiniemi
Hannu Oksanen
Iris Olsson
Vera Olsson
P
Teija Paajamaa
Marja Paavilainen
Pete Paavolainen
Sanna Padua
Osku Pajamäki
Santtu Palm
Anssi Paloposki
Ville Panhelainen
Tea Panula
Minna-Mari Parkkinen
H-P Parviainen
Jaana Pasonen
Jasmine Patrakka
Mikko Peltola
Petja Peltomaa
Maarit Peltomaa
Liisa Penttilä-Asikainen
Anna Perho
Ingegerd Pesonen
Elise Pietarila
Riitta Pihlajamäki
Eveliina Pitkänen
Mervi Pohjanheimo
Juha Ponteva
Juha Poraharju
J.P. Pulkkinen
Juha Pursiainen
Leena Puurtinen
Timo Pyykkö
Päiviö Pyysalo
Tarja Pääkkönen
Mikko Pöllä
R
Jukka Raatikainen
Sami Rahnasto
Niina Raitanen
Tuula Rajavaara
Miika Ranne
Riku Rantala
Teija Rantala
Mari Rantasila
Johanna Reen
Jorma Reinilä
Pasi Riiali
Anssi Rimpelä
Laura Rislakki
Sami Ristiniemi
Eerika Roos-Kulvik
Juha Rosma
Heikki Rotko
Kati Royle
Pekka Ruohoranta
Paavo Rytsä
Mika Räinä
Noora Räisänen
Matti Rämö
Anu Räsänen
S
Matleena Saarensalmi-Hintikka
Ilkka Saari
Lasse Saarinen
Kim Saarniluoto
Satu Sadinkangas
Jukka Saharinen
Samuli Sainio
Jyrki Salenius
Hyppe Salmi
Lulu Salmi
Susa Salminen
Jouko Salokorpi
Risto Salomaa
Teemu Salonen
Katja Santala
Henri Savolainen
Sarri Schonert
Markus Selin
Jaana Semeri
Antti Seppänen
JP Siili
Mikko Silvennoinen
Ismo Silvo
Saija Simoni
Kati Sinisalo
Jenni Sippo
Martti Sivonen
Unne Sormunen
Tapio Sovijärvi
Nina Stenros
Laura Suhonen
Olli Suitiala
Tuomas Summanen
Tomi Suomela
Brölle Suominen
Olli Suominen
Maarit Suominen
antti suvanto
Turkka Syrjäläinen
Jenni Säntti
T
Juha Takanen
Marko Talli
Emma Taulo
Jami Teirikari
Tiia-Tuulia Tiensuu
Matti Tiensuu
Jani Tiihonen
Tommi Tikkanen
Toni Tikkanen
Sanna Tilli
Sanna-Sisko Tohka
Ville Toivonen
Olli Tola
Elsa Tolonen
Timo Torikka
Maaretta Tukiainen
Katriina (Jussukka) Tuliainen
Jonathan Tuovinen
Essi Tuukkanen
Niina Tynkkynen
Nonna Tähtinen
Elvira Törnqvist
U
Ilkka Uronen
Saija Uski
V
Jenna Vaartimo
Janne Vakio
Suvi Valkonen
Sari Valtanen
juha-matti valtonen
Juha Vanhanen
Maria Vanninen
Katri Varjos
Liisa Vartiainen
Eevamaria Vassinen
Laura Vehkaoja
Ville Venell
Janne Vianto
Heidi Vierikko
Marko Viitanen
Anu Vilkman
Reija Virolainen
Minna Virtanen
Alexandra von Knorring-Rosti
Markus von Reiche
Minna von Reiche
Kari Voutila
Johanna Vuoksenmaa
Susanna Vuosmaa
Antti Väisänen
Jive Väänänen
W
Anne Wahlström
Tuula Waris-Vuorinen
Kristiina Werner-Autio
Arne Wessberg
Y
Ari Ylä-Anttila
Merja Ylä-Anttila
Ö
Onerva Österberg

Ajankohtaista

Kultainen Venla ehdokkaat vuoden 2017 shortlistalle valittu

 

Katso shortlista tästä! Esituomaristoon kuuluivat Laura Friman, Tuomas Enbuske, Katri Utula, Erja Morottaja, Outi Keskevaari, Joonas Partanen, Kaarina Hazard, Miira Karhula, Joona Kortesmäki, Katja Santala, Marko Karvo, Laura Kuulasmaa, Riku Saaranluoma, Ville Toivonen, Antti Väisänen ja Stiina Laakso.
Televisioakatemian jäsenäänestys alkaa 27.11. ja päättyy 11.12.2017 klo 16.00. Finalistit julkistetaan Televisioakatemian sivuilla 12.12.2017

Tule mukaan vaikuttamaan ja äänestämään omat suosikkisi voittajaksi liittymällä Televisioakatemian jäseneksi!

Kultainen Venla yleisöäänestys alkaa joulukuussa

 

Kultainen Venla –kilpailun yleisöäänestys parhaasta ohjelmasta ja esiintyjästä alkaa 14.12.2017, äänestysaika on 14.12.2017-9.1.2018. Ketkä tänä vuonna ovat olleet raadin ja yleisön suosikit? Se selviää suorassa lähetyksessä Suomen Kansallisoopperasta 12.1.2018 Yle TV2:lla klo 20:00 alkaen.

Lataa lisää