Jäsenet

Yhteisöjäsenet: Yleisradio, MTV, Sanoma Media Finland, Warner Bros. Discovery, Fox/The Walt Disney Company Nordic, Elisa Viihde (Elisa Oyj) ja AlfaTV.

Yhdistykseen kuuluu lisäksi noin 500 televisioalan ammattilaista. Alla lista julkaisemiseen luvan antaneista henkilöjäsenistä.

A
Minna-Ella Aaltonen
Johan Aaltonen
Maria Aaltonen
Tarja Ahava
Janne Ahjopalo
Laura Ahola
Tiia-Tuulia Ahomäki
Petra Ahvenharju
Pauliina Ainasoja
Antero Alhonen
Kirsi Alm-Siira
Kari Andersson
Isa Antas
Markus Autero
B
Mirko Baas
Miska Berg
Carolina Bermúdez Parra
Marit Björkesten af
Lilli Blomberg
Timo Boeck
Jenna Brand
Sako Brockmann
Anna Brotkin
Zoe Burtsow-Huelvan
Helena Bäckman
D
Anna Dahlman
Emma Delany
Camilla Drugge
E
Tomi Einonen
Tatiana Elf
Julia Elomäki
Iina Eloranta
Gitte Enjala
Seija-Liisa Eskola
Eriikka Etholén-Paju
F
Laura Fagerstedt
Tatu Ferchen
Markku Flink
Sonja Fogelholm
Aki Forsman
Christoffer Forssell
Anna Forth
G
Tommi Gerlander
Janne Godenau
Minna Gröhn
H
Antti Haajanen
Hannu Haapasalo
Noora Haatainen
Miia Haavisto
Harri Hakanen
Heidi Hakkarainen
Harri Halonen
Meeri Hankala
Mika Hannula
Mei Hari
Sanna Hautamäki
Ulla Heikkilä
Pekka Heikura
Riikka Heino
Fanny Heinonen
Sonja Helander
Anders Helenius
Jarkko Hentula
Riikka Hiekkaniemi
Inka Hietala
Kari Hietalahti
Jaakko Hietanen
Tiina Hietanen
Tiina Holsti
Jani Honkakoski
Niku Hooli
Janne Hopsu
Teemu Hostikka
Teppo Hovi
Anu Hukka
Jyrki Huotari
Tutsa Huuhka
Ilkka Hynninen
Monika Hytti
Torsti Hyvönen
Riina Hyytiä
Teea Hyytiä
Elina Häkkinen
Tommi Häkkinen
Juha Hätönen
Heini Häyrinen
J
Petri Jauhiainen
Tony Johansson
jussi jokelainen
Julia Jokinen
TEEMU JORDBERG
Timo Järvi
Heidi Järvinen
K
Jari Kaarre
Heikki Kahila
Hanna Kallankari-Junnola
Teemu Kalliala
Pia Kalsta
Maria Kangas
Janne Kangas
Elina Kangas
Johannes Kantelinen
Raija Kantomaa
Miira Karhula
Jukka Karjalainen
Tiina Karo
Juha Karvanen
Marko Karvo
Taku Kaskela
Janne Kataja
Päivi Kaukiainen
Hanna Kauppi
Joonas Kauppinen
Riikka Kauren
Laura Keravuori
Vesa Kess
Piia Ketopaikka
Satu Ketopelto
Päivi Kettunen
Solja Kievari
Tarmo Kivikallio
Maria Kivinen
Essi Kivitie
Karoliina Koho
Erno Koivisto
Päivi Koivunen
Mikko Koivusipilä
Hannu Kontturi
Hermanni Koppala
Hanna Kortti
Alisa Korva
Heli Koskela
Ripsa Koskinen-Papunen
Sara Koskio
Salla Kotiranta
Pauliina Koutala
Riina Kullas
Jonna Kumpula
Aarni Kuorikoski
Marika Kuortti
Mirella Kurkikangas
Anita Kurvinen
Laura Kuulasmaa
Jasmi Kuusisto
Kari Kyrönseppä
Jukka Kärkkäinen
Lisa Kärnä
L
Stiina Laakso
Kari Laakso
Jonne Laakso
Tiia Laine
Liina Laiso
Heidi Laitinen
Timo Lampinen
Liisa Lappalainen
elina lario
Arno Launos
Marjukka Laurila
Emmi Lehikoinen
Liisa Lehkonen
Tiia Lehmusvuori
Arja Lehtikangas
Ilkka Lehtinen
Roope Lehtinen
Maarit Lehtonen
Sari Lempiäinen
Mika Lepistö
Johannes Leppänen
Sami Levo
Jyrki Levä
Sami Liimatainen
Minna Lindroos
Tuire Lindström
Jussi Lipponen
Jukka Lohva
Jaakko Loikkanen
Jarmo Loikkanen
Kari Loman
Larissa Lounassalo
Arttu Luukkonen
Leila Lyytikäinen
Sonja Lyytinen
M
Marjaana Maijala
Matti Malinen
Max Malka
Santtu Manner
Jukka Mantere
Heidi Manu
Kirsi Markkanen
Carlos Marroquin
Petra MArtikainen
Hannamaija Matila
Ilkka Matila
Maija Maukonen
Anna Meling
Teresa Meriläinen-Aho
Anna-Maria Meurman
Antti Mikkola
Matti Mikkonen
Tuomas Milonoff
Jonna Moilanen
Pauliina Moisander
Heidi Munkberg
Valtteri Munkki
Minttu Mustakallio
Elina Mustelin
Noora Mustonen
Tommy Mård
Leena Mäenpää-Bentley
Antti Mälkönen
Janne Mällinen
Ville Mättö
N
Alec Neihum
Lasse Nikkari
Paula Noronen
Meira Noronen
Jenni Nummela
Tiina Nummenmaa
Pekka Numminen
Arttu Nurmi
Pertti Nyberg
Ville Nylund
tom nylund
Moritz Nyman
Jenny Nyroos
O
Lauri Ogawa
Vera Olsson
Juho Orpana
P
Teija Paajamaa
Tomi Paajanen
Salla Paalanen
Pete Paavolainen
Sanna Padua
Tiia Palmén
Marika Paloniemi
Ville Panhelainen
Tea Panula
Minna-Mari Parkkinen
Saimi Partanen
Jaana Pasonen
Jasmine Patrakka
Mikko Peltola
Petja Peltomaa
Liisa Penttilä-Asikainen
Minna Perovuo
Ingegerd Pesonen
Tiina Pesonen
Ella Piesala
Marja Pihlaja
Vappu Pimiä
Paula Pitkänen
Jenni Poranen
Katja Price
Maarit Puttonen
Jantsu Puumalainen
Leena Puurtinen
Laura Pylvänäinen
Timo Pyykkö
Mepa Päivinen
Riikka Pääkkönen
R
Jukka Raatikainen
Maana Rahikainen
Ilkka Rahkonen
Samu Reijonen
Jorma Reinilä
Arla Remal
Riku Riihilahti
Jarno Rinnekangas
Sami Ristiniemi
Elina Ristmeri
Kati Royle
Heidi Räihä-Faucon
Mikko Räisänen
Noora Räisänen
Lauri Rättäri
Marko Röhr
S
Tuomas Saarela
Kim Saarniluoto
Jorma Sairanen
Ismo Sajakorpi
Julia Salmenoja
Susa Salminen
Joona Salmivainio
Rimbo Salomaa
Teemu Salonen
Jonna Salonen
Katja Saloranta
Oona Saloranta
Katja Santala
Mika Saukkonen
Sarri Schonert
Markus Selin
Jaana Semeri
Matta Seppinen
Jussi Sibelius
Janette Sibelius
Tea Siikonen
Toni Sillanpää
Mikko Silvennoinen
Alan Sim
Saija Simoni
Emilia Siponen-Karvonen
Jenni Sirén
Martti Sivonen
Nelli Sjöberg
Suvi Soitinaho
Unne Sormunen
Nina Stenros
Anni Suikkanen
Olli Suitiala
Petteri Summanen
Tuomas Summanen
Tomi Suomela
Olli Suominen
Maarit Suominen
Panu Suuronen
Salokoski Suvi
Jenni Säntti
T
Tia Talli
Emmi Taskinen
Tuukka Temonen
Petra Theis
Tommi Tikkanen
Toni Tikkanen
Sanna Tilli
Janne Timonen
Heidi Toikka
Ville Toivonen
Pasi Toivonen
Mikko Toivonen
Elsa Tolonen
Johanna Tonttila
Paula Topelius
Jonathan Tuovinen
Essi Tuukkanen
Niina Tynkkynen
Nonna Tähtinen
Johanna Törn-Mangs
U
Saija Uski
Juho Uusitalo
V
Jenna Vaartimo
Aleksi Vaheri
Janne Vakio
Emilia Valentin
Samuli Valkama
Suvi Valkonen
Rauli Valo
Sari Valtanen
Virpi Valtonen
Susa Valvio
Maija Vanhanen
Maria Vanninen
Pietari Vappula
Katri Varjos
Erkka Varvio
Eevamaria Vassinen
Ilona Vehmas
Janne Vianto
Esa Viherä
Micaela Vilhunen
Minna Virkajärvi
Ulla Virtanen
Jarno Virtanen
Minna von Reiche
Carita von Rutenhjelm
Kari Voutila
Emmi Vuokko
Johanna Vuoksenmaa
Johanna Vuorihovi
Antti Väisänen
Anna Väisänen
Jive Väänänen
W
Sebastian Waheeb
Anne Wahlström
Arne Wessberg
Lotta Westerberg
Mimosa Willamo
Elisa Willman
Ilari Wirtanen
Y
Reetta Ylijärvi
Ari Ylä-Anttila
Mia Ylönen

Ajankohtaista

Kultainen Venla 2022 -shortlistat julkistettu

 

Kultainen Venla -esituomaristot ovat arvioineet vuoden 2022 tv-ohjelmia ja tekijöitä, sekä äänestäneet shortlistat Kultainen Venla -kilpailuun ilmoitetuista töistä. Tv-alan ammattilaisista koostuva Televisioakatemia ry:n jäsenistö äänestää voittajat esituomaristojen laatimien shortlistojen pohjalta.

Katso ehdokkaat!

 

Kategorioihin muutoksia: palkinnot vastaamaan nykypäivää ja tämänhetkistä televisiotarjontaa

 

Kultainen Venla -gaalan kilpailukategorioihin on tehty muutoksia muuttuneen televisiotarjonnan mukaisesti. Esituomaristojen määrä on nostettu aiemman kolmen tuomariston sijaan viiteen, jolloin esivalintoja on tekemässä entistä monipuolisempi joukko alan asiantuntijoita. Seuraava Kultainen Venla -gaala järjestetään 20.1.2023.

Lue lisää…

Televisioakatemian yhdistyskokous 17.6.

 

Televisioakatemian yhdistyskokous järjestetään 17.6. Teams kokouksena. Kannatusjäsenillä on sääntöjen mukaan oikeus osallistua kokoukseen, mutta äänioikeus on vain yhteisöjäsenillä. Jos haluat osallistua yhdistyskokoukseen, niin lähetä meili yhdistyksen sihteerille janne.lilleberg(at)apfi.fi saadaksesi kokouslinkin.