Jäsenet

Yhteisöjäsenet: Yleisradio, MTV, Sanoma Media Finland, Discovery Finland, Fox/The Walt Disney Company Nordic, Elisa Viihde (Elisa Oyj) ja AlfaTV.

Yhdistykseen kuuluu lisäksi noin 600 televisioalan ammattilaista. Alla lista julkaisemiseen luvan antaneista henkilöjäsenistä.

A
Merja Aakko
Minna-Ella Aaltonen
Johan Aaltonen
Maria Aaltonen
Tarja Ahava
Laura Ahola
Tiia-Tuulia Ahomäki
Pirjo Airaksinen
Inkeri Alatalo
Kirsi Alm-Siira
Petri Anikari
Terhi Arola
B
Mirko Baas
Miska Berg
Carolina Bermúdez Parra
Lilli Blomberg
Timo Boeck
Jenna Brand
Sako Brockmann
Anna Brotkin
Zoe Burtsow-Huelvan
C
Annu Caselius
Phuong Chu Suominen
D
Anna Dahlman
Emma Delany
Camilla Drugge
E
Gitte Enjala
Seija-Liisa Eskola
Eriikka Etholén-Paju
F
Laura Fagerstedt
Tatu Ferchen
Anne Flinkkilä
Aki Forsman
G
Minna Gröhn
H
Antti Haajanen
Oona Haapaniemi
Hannu Haapasalo
Noora Haatainen
Harri Hakanen
Heidi Hakkarainen
Harri Halonen
Meeri Hankala
Mika Hannula
Mei Hari
Juho Harjula
Kirsi Hatara
Sanna Hautamäki
Pekka Heikura
Essi Hellén
Jarkko Hentula
Riikka Hiekkaniemi
Inka Hietala
Kari Hietalahti
Ulrika Hirvikallio-Setälä
Tiina Holsti
Teppo Hovi
Anu Hukka
Tanja Huutonen
Torsti Hyvönen
Riina Hyytiä
Teea Hyytiä
Elina Häkkinen
Tommi Häkkinen
Heini Häyrinen
J
Hedvig Jakobsson
Petri Jauhiainen
Tony Johansson
Heini-Maria Jokela
jussi jokelainen
Julia Jokinen
Jussi Jormanainen
Timo Järvi
Heidi Järvinen
K
Jari Kaarre
Heikki Kahila
Hanna Kallankari-Junnola
Teemu Kalliala
Tiina Kalliala
Pia Kalsta
Maria Kangas
Janne Kangas
Elina Kangas
Miira Karhula
Mepa Karjalainen
Jukka Karjalainen
Tiina Karo
Juha Karvanen
Marko Karvo
Taku Kaskela
Päivi Kaukiainen
Hanna Kauppi
Joonas Kauppinen
Riikka Kauren
Ani Kellomäki
Laura Keravuori
Vesa Kess
Piia Ketopaikka
Satu Ketopelto
Rosa Kettumäki
Päivi Kettunen
Solja Kievari
Mari Kinnunen
Tarmo Kivikallio
Essi Kivitie
Erno Koivisto
Päivi Koivunen
Mikko Koivusipilä
Hannu Kontturi
Hermanni Koppala
Tarja Korhonen
Hanna Kortti
Paula Korva
Heli Koskela
Pauliina Koutala
Asta Kujala
Riina Kullas
Aarni Kuorikoski
Anita Kurvinen
Laura Kuulasmaa
Jasmi Kuusisto
Kari Kyrönseppä
Jukka Kärkkäinen
L
Stiina Laakso
Kari Laakso
Jonne Laakso
Tiia Laine
Liina Laiso
Heidi Laitinen
Timo Lampinen
Liisa Lappalainen
Johannes Lassila
Marjukka Laurila
Emmi Lehikoinen
Arja Lehtikangas
Ilkka Lehtinen
Mika Lepistö
Jyrki Levä
Sami Liimatainen
Rami Lindholm
Martti Lindholm
Tuire Lindström
Jussi Lipponen
Aku Lohimäki
Jarmo Loikkanen
Kari Loman
Larissa Lounassalo
Mikko Lyytikäinen
Leila Lyytikäinen
Sonja Lyytinen
M
Milla Madetoja
Marjaana Maijala
Matti Malinen
Max Malka
Jukka Mantere
Petra MArtikainen
Ilkka Matila
Terhi Mehtola
Anna-Maria Meurman
Panu Mikkola
Antti Mikkola
Matti Mikkonen
Tuomas Milonoff
Jonna Moilanen
Pauliina Moisander
Heidi Munkberg
Valtteri Munkki
Minttu Mustakallio
Noora Mustonen
Marja Mäki-Reinikka
Janne Mällinen
Ville Mättö
N
Pertti Neuvonen
Ilkka Niemi
Anna-Maija Nilsson
Paula Noronen
Meira Noronen
Jenni Nummela
Päivi Nummi-Aho
Pekka Numminen
Maaria Nuoranne
Arttu Nurmi
Ville Nylund
tom nylund
Jenny Nyroos
O
Lauri Ogawa
Vera Olsson
P
Teija Paajamaa
Tomi Paajanen
Pete Paavolainen
Sanna Padua
Marika Paloniemi
Ville Panhelainen
Tea Panula
Kati Parkkonen
Jasmine Patrakka
Laine Pekka
Mikko Peltola
Petja Peltomaa
Liisa Penttilä-Asikainen
Tommi Penttinen
Ingegerd Pesonen
Tiina Pesonen
Ella Piesala
Kaisa Pohjola
Juha Poraharju
Jenni Poranen
Katja Price
Anne Prokofjeff
Anne Puolanne
Maarit Puttonen
Leena Puurtinen
Timo Pyykkö
Tarja Pääkkönen
Riikka Pääkkönen
R
Ilkka Rahkonen
Anni Rankka
Samu Reijonen
Jorma Reinilä
Sami Ristiniemi
Juha-Pekka Ristmeri
Elina Ristmeri
Kati Royle
Helena Ruohotie
Kristina Rytkölä
Heidi Räihä-Faucon
Noora Räisänen
Anu Räsänen
Marko Röhr
S
Ninni Saajola
Matleena Saarensalmi
Kim Saarniluoto
Jorma Sairanen
Ismo Sajakorpi
Julia Salmenoja
Susa Salminen
Rimbo Salomaa
Teemu Salonen
Pauliina Saloranta
Katja Saloranta
Sarri Schonert
Markus Selin
Matta Seppinen
Jussi Sibelius
Toni Sillanpää
Mikko Silvennoinen
Ismo Silvo
Alan Sim
Saija Simoni
Kati Sinisalo
Oskari Sipola
Emilia Siponen
Jenni Sippo
Jenni Sirén
Martti Sivonen
Nelli Sjöberg
Suvi Soitinaho
Unne Sormunen
Tapio Sovijärvi
Nina Stenros
Olli Suitiala
Petteri Summanen
Tuomas Summanen
Tomi Suomela
Olli Suominen
Maarit Suominen
Panu Suuronen
Salokoski Suvi
Jenni Säntti
T
Pauliina Talikka
Tuukka Temonen
Jani Tiihonen
Tommi Tikkanen
Toni Tikkanen
Lauri Tilkanen
Sanna Tilli
Sanna-Sisko Tohka
Heidi Toikka
Ville Toivonen
Pasi Toivonen
Olli Tola
Elsa Tolonen
Maaretta Tukiainen
Juha Tuominen
Jonathan Tuovinen
Essi Tuukkanen
Niina Tynkkynen
Nonna Tähtinen
Johanna Törn-Mangs
U
Saija Uski
V
Janne Vakio
Emilia Valentin
Samuli Valkama
Suvi Valkonen
Rauli Valo
Sari Valtanen
Maija Vanhanen
Maria Vanninen
Pietari Vappula
Katri Varjos
Irina Vartia
Erkka Varvio
Eevamaria Vassinen
Laura Vehkaoja
Esa Viherä
Marko Viitanen
Micaela Vilhunen
Minna Virkajärvi
Jarno Virtanen
Ulla Virtanen
Carita von Rutenhjelm
Kari Voutila
Johanna Vuoksenmaa
Johanna Vuorihovi
Antti Väisänen
Tiia Välkki
Jive Väänänen
W
Anne Wahlström
Arne Wessberg
Lotta Westerberg
Mimosa Willamo
Ilari Wirtanen
Y
Tomi Yli-Suvanto
Reetta Ylijärvi
Ari Ylä-Anttila
Iita Ylönen

Ajankohtaista

Kultainen Venla -shortlist 2021 julkistettu

 

Kultainen Venla -esituomaristot kokoontuivat 11.11. arvioimaan vuoden 2021 TV-ohjelmia ja tekijöitä, sekä äänestämään shortlistan Kultainen Venla -kilpailuun ilmoitetuista töistä.

Katso esituomaristojen kokoonpano sekä tuomaristojen valitsemat ehdokkaat Televisioakatemian jäsenäänestykseen. Äänestys on avoinna jäsenille 23.11.-7.12.2021. Katso lista.

 

 

Televisioakatemian jäsenlaskutus lähestyy

 

Lähetämme lähipäivinä vuoden 2021 jäsenmaksun maksulinkkinä kaikille henkilöjäsenille. Käythän päivittämässä yhteystietosi sivustolla kirjautumalla sisään jäsentunnuksillasi.

Televisioakatemian vuosikokous

 

Televisioakatemia ry:n vuosikokous pidetään Teams-kokouksena ke. 23.6.2021 klo 13-14. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös, vastuuvapaus, talousarvio ja jäsenmaksut sekä henkilövalinnat.

Ilmoittaudu kokoukseen kirjautumalla sisään sivustolle jäsentunnuksillasi. Kirjautumisen jäkeen ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.