Jäsenet

Yhteisöjäsenet: Yleisradio, MTV, Sanoma Media Finland, Discovery Networks Finland, Fox Networks Group, Elisa Viihde (Elisa Oyj),  IL-TV (Alma Media) ja AlfaTV.

Yhdistykseen kuuluu lisäksi noin 600 televisioalan ammattilaista. Alla lista julkaisemiseen luvan antaneista henkilöjäsenistä.

A
Merja Aakko
Minna-Ella Aaltonen
Johan Aaltonen
Maria Aaltonen
Tarja Ahava
Petteri Ahomaa
Tiia-Tuulia Ahomäki
Pirjo Airaksinen
Kari Andersson
Petri Anikari
Terhi Arola
B
Mirko Baas
Carolina Bermúdez Parra
Marit Björkesten af
Lilli Blomberg
Sako Brockmann
Anna Brotkin
Zoe Burtsow-Huelvan
C
Phuong Chu Suominen
D
Camilla Drugge Saarniluoto
E
Gitte Enjala
Johanna Enäsuo
Seija-Liisa Eskola
F
Tatu Ferchen
Anne Flinkkilä
Aki Forsman
G
Matti Grönberg
H
Hannu Haapasalo
Noora Haatainen
Harri Hakanen
Harri Halonen
Meeri Hankala
Mika Hannula
Sanna Hautamäki
Pekka Heikura
Anders Helenius
Essi Hellén
Jarkko Hentula
Tiina Hietanen
Tiina Holsti
Anu Hukka
Jyrki Huotari
Tutsa Huuhka
Ilkka Hynninen
Torsti Hyvönen
Riina Hyytiä
Teea Hyytiä
Elina Häkkinen
Tommi Häkkinen
Juha Hätönen
Heini Häyrinen
I
Sasha Ikonen
J
Petri Jauhiainen
Anniina Johansson
Heini-Maria Jokela
jussi jokelainen
Julia Jokinen
Aino Jolkkonen
Jussi Jormanainen
Timo Järvi
Heidi Järvinen
K
Jari Kaarre
Heikki Kahila
Teemu Kalliala
Tiina Kalliala
Pia Kalsta
Maria Kangas
Janne Kangas
Elina Kangas
Johannes Kantelinen
Miira Karhula
Jukka Karhula
Risto Karhula
Hannu Karisto
Mepa Karjalainen
Tiina Karo
Juha Karvanen
Marko Karvo
Taku Kaskela
Janne Kataja
Päivi Kaukiainen
Hanna Kauppi
Joonas Kauppinen
Riikka Kauren
Marika Kecskeméti
Ani Kellomäki
Laura Keravuori
Vesa Kess
Piia Ketopaikka
Satu Ketopelto
Solja Kievari
Mari Kinnunen
Tarmo Kivikallio
Essi Kivitie
Päivi Koivunen
Mikko Koivusipilä
Hannu Kontturi
Hanna Kortti
Paula Korva
Heli Koskela
Sarita Koskelin
Ripsa Koskinen-Papunen
Salla Kotiranta
Pauliina Koutala
Pia Kuhakoski
Antti Kuivalainen
Asta Kujala
Riina Kullas
Aarni Kuorikoski
Marika Kuortti
Anita Kurvinen
Satu Kurvinen
Laura Kuulasmaa
Jasmi Kuusisto
Irini Kylkilahti
Kari Kyrönseppä
Toni Kärkinen
L
Kari Laakso
Jonne Laakso
Otto Laine
Annu Laine
Liina Laiso
Heidi Laitinen
Timo Lampinen
Johannes Lassila
Kati Launiainen
Emmi Lehikoinen
Arja Lehtikangas
Ilkka Lehtinen
Jukka Lehtinen
Miia Lehtinen
Heli Lekka
Sari Lempiäinen
Sami Levo
Jyrki Levä
Sami Liimatainen
Tuire Lindström
Jussi Lipponen
Aku Lohimäki
Jarmo Loikkanen
Kari Loman
Larissa Lounassalo
John Lundsten
Leila Lyytikäinen
Sonja Lyytinen
M
Milla Madetoja
Marjaana Maijala
Matti Malinen
Max Malka
Jukka Mantere
Taija Marjamäki
Kirsi Markkanen
Petra MArtikainen
Hannamaija Matila
Ilkka Matila
Terhi Mehtola
Anna-Maria Meurman
Panu Mikkola
Antti Mikkola
Tuomas Milonoff
Pauliina Moisander
Noora Mustonen
Ville Myllyrinne
Marja Mäki-Reinikka
Janne Mällinen
Ville Mättö
N
Ilkka Niemi
Anna-Maija Nilsson
Jenni Nordström
Paula Noronen
Meira Noronen
Jenni Nummela
Ville Nylund
tom nylund
Jenny Nyroos
O
Lauri Ogawa
Vera Olsson
P
Teija Paajamaa
Tomi Paajanen
Pete Paavolainen
Sanna Padua
Ville Panhelainen
Tea Panula
Kati Parkkonen
Joonas Partanen
Jasmine Patrakka
Mikko Peltola
Liisa Penttilä-Asikainen
Ingegerd Pesonen
Tiina Pesonen
Ella Piesala
Riitta Pihlajamäki
Elina Pohjola
Jenni Poranen
Katja Price
Ella Pulkki
Maarit Puttonen
Leena Puurtinen
Kaisa Pylkkänen
Timo Pyykkö
Riikka Pääkkönen
R
Nina Rahkola
Ilkka Rahkonen
Miika Ranne
Samu Reijonen
Jorma Reinilä
Sean Ricks
Jarno Rinnekangas
Elina Ristmeri
Eerika Roos-Kulvik
Juha Rosma
Anna Ruohonen
Kristina Rytkölä
Paavo Rytsä
Noora Räisänen
Anu Räsänen
Mikko Räsänen
Marko Röhr
S
Ninni Saajola
Matleena Saarensalmi
Kim Saarniluoto
Jorma Sairanen
Ismo Sajakorpi
Julia Salmenoja
Susa Salminen
Vera Salomaa
Teemu Salonen
Pauliina Saloranta
Henri Savolainen
Sarri Schonert
Markus Selin
Antti Seppänen
Jussi Sibelius
Janette Sibelius
JP Siili
Toni Sillanpää
Mikko Silvennoinen
Ismo Silvo
Alan Sim
Saija Simoni
Emilia Siponen
Jenni Sippo
Jenni Sirén
Martti Sivonen
Nelli Sjöberg
Unne Sormunen
Nina Stenros
Olli Suitiala
Tuomas Summanen
Tomi Suomela
Olli Suominen
Salokoski Suvi
Jenni Säntti
T
Pauliina Talikka
Kirsi Teräväinen
Jani Tiihonen
Tommi Tikkanen
Toni Tikkanen
Sanna Tilli
Sanna-Sisko Tohka
Heidi Toikka
Ville Toivonen
Pasi Toivonen
Olli Tola
Elsa Tolonen
Jussi Tuominen
Juha Tuominen
Juha Tuominen
Jonathan Tuovinen
Nonna Tähtinen
Johanna Törn-Mangs
U
Saija Uski
Juho Uusitalo
V
Jenna Vaartimo
Janne Vakio
Suvi Valkonen
Rauli Valo
Sari Valtanen
Maija Vanhanen
Maria Vanninen
Pietari Vappula
Katri Varjos
Irina Vartia
Eevamaria Vassinen
Esa Viherä
Jenna Maria Viitanen
Micaela Vilhunen
Minna Virkajärvi
Minna Virtanen
Jarno Virtanen
Johanna Vuoksenmaa
Johanna Vuorihovi
Antti Väisänen
W
Anne Wahlström
Tuula Waris-Vuorinen
Lotta Westerberg
Ilari Wirtanen
Y
Reetta Ylijärvi
Ari Ylä-Anttila
Mia Ylönen
Iita Ylönen

Ajankohtaista

Televisioakatemian vuosikokous

 

Televisioakatemia ry:n vuosikokous pidetään Teams-kokouksena ke. 23.6.2021 klo 13-14. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös, vastuuvapaus, talousarvio ja jäsenmaksut sekä henkilövalinnat.

Ilmoittaudu kokoukseen kirjautumalla sisään sivustolle jäsentunnuksillasi. Kirjautumisen jäkeen ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.

Kultaiset Venlat on jaettu

 

Kultainen Venla -palkinnot jaettiin Jaana Pelkosen juontamassa gaalassa 28.5. Katso kaikki illan voittajat. Lähetys on katsottavissa Ruudussa.

Kultainen Venla -gaala klo 20:00 Nelosella

 

Vuoden 2020 parhaat tv-ohjelmat ja niiden tekijät palkitaan tänään Kultainen Venla -palkinnoilla. Suora lähetys starttaa klo 20:00 Nelosella.