Jäsenet

Yhteisöjäsenet: Yleisradio, MTV, Sanoma Media Finland, Discovery Networks Finland, Fox Networks Group, Elisa Viihde (Elisa Oyj),  IL-TV (Alma Media) ja AlfaTV.

Yhdistykseen kuuluu lisäksi noin 450 televisioalan ammattilaista. Alla lista julkaisemiseen luvan antaneista henkilöjäsenistä.

A
Erna Aalto
Jouko Aaltonen
Minna-Ella Aaltonen
Johan Aaltonen
Maria Aaltonen
Tarja Ahava
Laura Ahola
Aleksi Alku
Kirsi Alm-Siira
Kari Andersson
Markos Annala
Terhi Arola
Pia Asikainen
Erkki Astala
B
Mirko Baas
Lotta Backlund
Miska Berg
Carolina Bermúdez Parra
Jaana Besmond
Marit Björkesten af
Timo Boeck
Tarja Bonde Jensen
Sako Brockmann
Milla Bruneau
Zoe Burtsow-Huelvan
C
Elise Castro
Phuong Chu Suominen
D
Anna Dahlman
Camilla Drugge Saarniluoto
Minna Dufton
E
Anne Ehrnrooth
Sanna Ekorre
Tatiana Elf
Iina Eloranta
Gitte Enjala
Seija-Liisa Eskola
F
Alex Fager
Tatu Ferchen
Aki Forsman
G
Seppo Gerlander
Tommi Gerlander
Ann-Maj Granstubb
Minna Gröhn
Matti Grönberg
Carin Göthelid
H
Antti Haajanen
Harri Haanpää
Hannu Haapasalo
Mari Haavisto
Olli Haikka
Harri Hakanen
Arto Halonen
Meeri Hankala
Mika Hannula
Tuuva Harjanne
Juha Harju
Juho Harjula
Jani Hartikainen
Sanna Hautamäki
Jussi Heikkinen
Pekka Heikura
Elina Heiskanen
Jukka-Pekka Heiskanen
Anders Helenius
Essi Hellén
Jarkko Hentula
Riikka Hiekkaniemi
Eero Hietala
Tiina Hietanen
Ulrika Hirvikallio-Setälä
marit hohtokari
Mika Hokkanen
Tiina Holsti
Anu Hukka
Jyrki Huotari
Tutsa Huuhka
Tanja Huutonen
Ilkka Hynninen
Monika Hytti
Joonas Hytönen
Reija Hyvärinen
Riina Hyytiä
Teea Hyytiä
Elina Häkkinen
Tommi Häkkinen
Juha Hätönen
Heini Häyrinen
I
Sari Isotalo
J
Petri Jauhiainen
Anniina Johansson
Julia Jokinen
Jussi Jormanainen
Maria Jungner
Timo Järvi
K
Jari Kaarre
Heikki Kahila
Hanna Kallankari-Junnola
Teemu Kalliala
Tiina Kalliala
Pia Kalsta
Maria Kangas
Janne Kangas
Jaakko Kangas
Johannes Kantelinen
Toni Karen
Miira Karhula
Jukka Karhula
Risto Karhula
Hannu Karisto
Mepa Karjalainen
Juha Karvanen
Marko Karvo
Janne Kataja
Päivi Kaukiainen
Carita Kauppinen
Joonas Kauppinen
Marika Kecskeméti
Mirva Kenttämies
Laura Keravuori
Saija Kerälä
Outi Keskevaari
Vesa Kess
Piia Ketopaikka
Satu Ketopelto
Solja Kievari
Sami Kiiski
Tarmo Kivikallio
Päivi Koivunen
Hannu Kontturi
Tarja Korhonen
Ani Korpela
Joona Kortesmäki
Hanna Kortti
Heli Koskela
Sarita Koskelin
Ripsa Koskinen-Papunen
Krista Kosonen
Elina Kottonen
Pauliina Koutala
Pia Kuhakoski
Martina Kuitto
Antti Kuivalainen
Asta Kujala
Riina Kullas
Tuomo Kulomaa
Aarni Kuorikoski
Marika Kuortti
Mikko Kuparinen
Anita Kurvinen
Satu Kurvinen
Mika Kurvinen
Laura Kuulasmaa
Jasmi Kuusisto
Mikko Kuustonen
Irini Kylkilahti
Kari Kyrönseppä
Karoliina Kytömaa
Ossi Käki
Jukka Kärkkäinen
L
Stiina Laakso
Kari Laakso
Juha Lahti
Olli Laine
Otto Laine
Jenni Laine
Ari Laitinen
Markus Laitinen
Heidi Laitinen
Timo Lampinen
Kati Launiainen
Arno Launos
Arja Lehtikangas
Ilkka Lehtinen
Roope Lehtinen
Jukka Lehtinen
Miia Lehtinen
Ritva Leino
Jan-Aslak Leino
Sari Lempiäinen
Jyrki Lepistö
Jarppi Leppälä
Leri Leskinen
Jyrki Levä
Sami Liimatainen
Niklas Lindgren
Rami Lindholm
Martti Lindholm
Minna Lindroos
Tuire Lindström
Petteri Linnus
Jussi Lipponen
Jarmo Loikkanen
Kari Loman
Pia Louhivuori
Jusu Lounela
Jarkko Luoma
Hannamari Luukkanen
Arttu Luukkonen
Mikko Lyytikäinen
Leila Lyytikäinen
Sonja Lyytinen
Tuula Länsisalmi
M
Marjaana Maijala
Marika Makaroff
Matti Malinen
Max Malka
Taija Marjamäki
Petra MArtikainen
Hannamaija Matila
Ilkka Matila
Terhi Mehtola
Minna Meriluoto
Lena Meriläinen
Anna-Maria Meurman
Panu Mikkola
Antti Mikkola
Matti Mikkonen
Elias Mikkonen
Jonna Moilanen
Pauliina Moisander
Paula Mononen
Marja Montin
Mape Morottaja
Heidi Munkberg
Minttu Mustakallio
Elina Mustelin
Urho-Olli Mustonen
Noora Mustonen
Ville Myllyrinne
Leena Mäenpää-Bentley
Marja Mäki-Reinikka
N
Ilkka Niemi
Tuomas Niemi
Lasse Nikkari
Anna-Maija Nilsson
Anne Nokelainen
Paula Noronen
Meira Noronen
Jenni Nummela
Päivi Nummi-Aho
Pekka Numminen
Arttu Nurmi
Niko Nykänen
Ville Nylund
tom nylund
Moritz Nyman
Jenny Nyroos
O
Lauri Ogawa
Suvi Oja-Heiniemi
Hannu Oksanen
Iris Olsson
Vera Olsson
P
Teija Paajamaa
Tomi Paajanen
Marja Paavilainen
Annastiina Paavola
Pete Paavolainen
Sanna Padua
Osku Pajamäki
Santtu Palm
Anssi Paloposki
Ville Panhelainen
Tea Panula
Minna-Mari Parkkinen
Kati Parkkonen
Joonas Partanen
H-P Parviainen
Jaana Pasonen
Jasmine Patrakka
Matti Paunio
Laine Pekka
Raila Pelkonen
Mikko Peltola
Petja Peltomaa
Liisa Penttilä-Asikainen
Anna Perho
Ingegerd Pesonen
Pia Pesonen
Tiina Pesonen
Ella Piesala
Elise Pietarila
Riitta Pihlajamäki
Eveliina Pitkänen
Mervi Pohjanheimo
Elina Pohjola
Juha Ponteva
Juha Poraharju
Jenni Poranen
Katja Price
J.P. Pulkkinen
Maarit Puttonen
Leena Puurtinen
Timo Pyykkö
Päiviö Pyysalo
Tarja Pääkkönen
Mikko Pöllä
R
Jukka Raatikainen
Nina Rahkola
Ilkka Rahkonen
Sami Rahnasto
Niina Raitanen
Anni Rankka
Miika Ranne
Riku Rantala
Teija Rantala
Jari Olavi Rantala
Eeva Rantanen
Johanna Reen
Jorma Reinilä
Sean Ricks
Riku Riihilahti
Anssi Rimpelä
Jaakko Rinne
Jarno Rinnekangas
Laura Rislakki
Sami Ristiniemi
Juha-Pekka Ristmeri
Elina Ristmeri
Mika Ronkainen
Eerika Roos-Kulvik
Juha Rosma
Heikki Rotko
Kati Royle
Pekka Ruohoranta
Paavo Rytsä
Mika Räinä
Noora Räisänen
Matti Rämö
Anu Räsänen
Mikko Räsänen
Marko Röhr
S
Matleena Saarensalmi-Hintikka
Ilkka Saari
Kim Saarniluoto
Jukka Saharinen
Samuli Sainio
Jyrki Salenius
Hyppe Salmi
Lulu Salmi
Ronja Salmi
Susa Salminen
Risto Salomaa
Teemu Salonen
Mirtta Salonen
Pauliina Saloranta
Katja Santala
Marika Santala
Henri Savolainen
Sarri Schonert
Markus Selin
Jaana Semeri
Antti Seppänen
Jussi Sibelius
Janette Sibelius
JP Siili
Toni Sillanpää
Mikko Silvennoinen
Ismo Silvo
Alan Sim
Saija Simoni
Kati Sinisalo
Oskari Sipola
Jenni Sippo
Marjatta Sipponen
Martti Sivonen
Nelli Sjöberg
Mikaela Sonck
Unne Sormunen
Tapio Sovijärvi
Lotta Stenroos
Nina Stenros
Laura Suhonen
Anni Suikkanen
Olli Suitiala
Tuomas Summanen
Tomi Suomela
Brölle Suominen
Olli Suominen
Maarit Suominen
Panu Suuronen
antti suvanto
Salokoski Suvi
Turkka Syrjäläinen
Jenni Säntti
T
Julle Takanen
Riikka Takila
Marko Talli
Mikko Tanskanen
Emma Taulo
Jami Teirikari
Petra Theis
Tiia-Tuulia Tiensuu
Matti Tiensuu
Jani Tiihonen
Tommi Tikkanen
Toni Tikkanen
Sanna Tilli
Sanna-Sisko Tohka
Heidi Toikka
Ville Toivonen
Pasi Toivonen
Olli Tola
Elsa Tolonen
Timo Torikka
Maaretta Tukiainen
Katriina (Jussukka) Tuliainen
Nanna Tulikoura
Jussi Tuominen
Jonathan Tuovinen
Essi Tuukkanen
Niina Tynkkynen
Nonna Tähtinen
Elvira Törnqvist-Raikaa
U
Ilkka Uronen
Saija Uski
Ellinoora Uusi-Kartano
Juho Uusitalo
V
Jenna Vaartimo
Janne Vakio
Samuli Valkama
Suvi Valkonen
Sari Valtanen
juha-matti valtonen
Maria Vanninen
Pietari Vappula
Katri Varjos
Liisa Vartiainen
Erkka Varvio
Eevamaria Vassinen
Laura Vehkaoja
Ville Venell
Eerika Vermilä
Janne Vianto
Heidi Vierikko
Esa Viherä
Marko Viitanen
Jenna Maria Viitanen
Anu Vilkman
Reija Virolainen
Minttu Virsunen
Minna Virtanen
Harri Virtanen
Jarno Virtanen
Alexandra von Knorring-Rosti
Markus von Reiche
Minna von Reiche
Kari Voutila
Johanna Vuoksenmaa
Antti Väisänen
Jive Väänänen
W
Anne Wahlström
Tuula Waris-Vuorinen
Kristiina Werner-Autio
Arne Wessberg
Lotta Westerberg
Lotta Wigelius-Wulff
Ilari Wirtanen
Mats Wägar
Y
Ari Ylä-Anttila
Merja Ylä-Anttila
Ä
Tauno Äijälä
Ö
Onerva Österberg

Ajankohtaista

Kultainen Venla -kilpailun kategoriat ja gaalan päivämäärä julkistettu

 

Seuraava Kultainen Venla -gaala nähdään 17.1.2020 suorana lähetyksenä Nelosella. Uudet kilpailukategoriat on julkistettu ja esituomaristot kokoontuvat äänestämään jäsenäänestykseen pääsevät ohjelmat 14.11. Televisioakatemian jäsenäänestys aukeaa 25.11. ja sulkeutuu 9.12.

Kultainen Venla -palkinnot on jaettu

 

Vuoden 2018 Kultainen Venla -palkinnot on jaettu. Katso lista voittajista. Televisioakatemia onnittelee voittajia!

Yleisöäänestyksen finalistit julkistettu

 

Yleisöäänestys on päättynyt, äänet on laskettu ja finalistit (aakkosjärjestyksessä) julkistettu:

Paras esiintyjä:
Aki ja Äijä (Eränkävijät), Arman Alizad (Arman ja viimeinen ristiretki, Arman pohjantähden alla) ja Cheek (Cheekend)

Paras lasten- ja nuortenohjelma:
Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset
(Nelonen), Hullu hullumpi yläaste (Yle Areena) ja Metsähaaste (Yle Areena)

Paras ohjelma:
Eränkävijät
(Yle TV1), Love Island Suomi (Sub) ja Puoli seitsemän (Yle TV1)