Jäsenet

Yhteisöjäsenet: Yleisradio, MTV, Sanoma Media Finland, Discovery Networks Finland, Fox Networks Group, Elisa Viihde (Elisa Oyj),  IL-TV (Alma Media) ja AlfaTV.

Yhdistykseen kuuluu lisäksi noin 600 televisioalan ammattilaista. Alla lista julkaisemiseen luvan antaneista henkilöjäsenistä.

A
Merja Aakko
Jouko Aaltonen
Minna-Ella Aaltonen
Johan Aaltonen
Tarja Ahava
Laura Ahola
Kirsi Alm-Siira
Kari Andersson
Petri Anikari
Terhi Arola
Erkki Astala
B
Mirko Baas
Miska Berg
Carolina Bermúdez Parra
Marit Björkesten af
Lilli Blomberg
Timo Boeck
Sako Brockmann
Anna Brotkin
Milla Bruneau
Zoe Burtsow-Huelvan
C
Phuong Chu Suominen
D
Camilla Drugge Saarniluoto
Minna Dufton
E
Gitte Enjala
Seija-Liisa Eskola
F
Alex Fager
Aki Forsman
G
Seppo Gerlander
Tommi Gerlander
Minna Gröhn
Matti Grönberg
Carin Göthelid
H
Antti Haajanen
Hannu Haapasalo
Noora Haatainen
Harri Hakanen
Arto Halonen
Harri Halonen
Meeri Hankala
Mika Hannula
Juho Harjula
Sanna Hautamäki
Pekka Heikura
Elina Heiskanen
Aarne Helenius
Essi Hellén
Jarkko Hentula
Riikka Hiekkaniemi
Kari Hietalahti
Tiina Hietanen
Ulrika Hirvikallio-Setälä
Mika Hokkanen
Tiina Holsti
Anu Hukka
Jyrki Huotari
Tutsa Huuhka
Tanja Huutonen
Ilkka Hynninen
Monika Hytti
Joonas Hytönen
Reija Hyvärinen
Riina Hyytiä
Teea Hyytiä
Elina Häkkinen
Tommi Häkkinen
Juha Hätönen
Heini Häyrinen
I
Sasha Ikonen
Sari Isotalo
J
Hedvig Jakobsson
Petri Jauhiainen
Anniina Johansson
Heini-Maria Jokela
Julia Jokinen
Aino Jolkkonen
Jussi Jormanainen
Maria Jungner
Timo Järvi
Heidi Järvinen
K
Heikki Kahila
Hanna Kallankari-Junnola
Teemu Kalliala
Tiina Kalliala
Pia Kalsta
Maria Kangas
Janne Kangas
Jaakko Kangas
Johannes Kantelinen
Miira Karhula
Jukka Karhula
Risto Karhula
Hannu Karisto
Mepa Karjalainen
Jukka Karjalainen
Tiina Karo
Juha Karvanen
Marko Karvo
Janne Kataja
Päivi Kaukiainen
Joonas Kauppinen
Riikka Kauren
Marika Kecskeméti
Laura Keravuori
Outi Keskevaari
Vesa Kess
Piia Ketopaikka
Satu Ketopelto
Solja Kievari
Sami Kiiski
Tarmo Kivikallio
Päivi Koivunen
Mikko Koivusipilä
Hannu Kontturi
Tarja Korhonen
Hanna Kortti
Heli Koskela
Ripsa Koskinen-Papunen
Krista Kosonen
Salla Kotiranta
Pauliina Koutala
Pia Kuhakoski
Martina Kuitto
Antti Kuivalainen
Asta Kujala
Riina Kullas
Tuomo Kulomaa
Aarni Kuorikoski
Marika Kuortti
Satu Kurvinen
Laura Kuulasmaa
Jasmi Kuusisto
Kari Kyrönseppä
Karoliina Kytömaa
Ossi Käki
Toni Kärkinen
Jukka Kärkkäinen
L
Stiina Laakso
Kari Laakso
Jonne Laakso
Otto Laine
Ari Laitinen
Markus Laitinen
Heidi Laitinen
Timo Lampinen
Johannes Lassila
Kati Launiainen
Ilkka Lehtinen
Miia Lehtinen
Ritva Leino
Jan-Aslak Leino
Heli Lekka
Sari Lempiäinen
Leri Leskinen
Jyrki Levä
Niklas Lindgren
Tommy Lindgren
Rami Lindholm
Martti Lindholm
Minna Lindroos
Tuire Lindström
Jussi Lipponen
Larissa Lounassalo
Mikko Lyytikäinen
Leila Lyytikäinen
Sonja Lyytinen
M
Marika Makaroff
Riina Malhotra
Matti Malinen
Max Malka
Jukka Mantere
Taija Marjamäki
Petra MArtikainen
Roosa Maskonen
Hannamaija Matila
Ilkka Matila
Terhi Mehtola
Lena Meriläinen
Anna-Maria Meurman
Panu Mikkola
Antti Mikkola
Matti Mikkonen
Jonna Moilanen
Pauliina Moisander
Paula Mononen
Aila Mulari
Heidi Munkberg
Minttu Mustakallio
Elina Mustelin
Ville Myllyrinne
Leena Mäenpää-Bentley
Marja Mäki-Reinikka
Janne Mällinen
N
Ilkka Niemi
Lasse Nikkari
Anna-Maija Nilsson
Anne Nokelainen
Jenni Nordström
Meira Noronen
Jenni Nummela
Päivi Nummi-Aho
Pekka Numminen
Ville Nylund
tom nylund
Jenny Nyroos
O
Camilla O'Connor
Lauri Ogawa
Suvi Oja-Heiniemi
Vera Olsson
P
Teija Paajamaa
Tomi Paajanen
Pete Paavolainen
Sanna Padua
Osku Pajamäki
Miikkael Pakarinen
Santtu Palm
Ville Panhelainen
Tea Panula
Joonas Partanen
Jasmine Patrakka
Matti Paunio
Raila Pelkonen
Mikko Peltola
Petja Peltomaa
Liisa Penttilä-Asikainen
Ingegerd Pesonen
Pia Pesonen
Tiina Pesonen
Ella Piesala
Elise Pietarila
Riitta Pihlajamäki
Eveliina Pitkänen
Elina Pohjola
Juha Ponteva
Juha Poraharju
Jenni Poranen
Juha Portaankorva
Katja Price
Anne Prokofjeff
Maarit Puttonen
Leena Puurtinen
Kaisa Pylkkänen
Timo Pyykkö
R
Jukka Raatikainen
Nina Rahkola
Ilkka Rahkonen
Ronja Raitio
Teija Rantala
Jari Olavi Rantala
Jorma Reinilä
Sean Ricks
Riku Riihilahti
Anssi Rimpelä
Laura Rislakki
Juha-Pekka Ristmeri
Elina Ristmeri
Juha Rosma
Kristina Rytkölä
Paavo Rytsä
Mika Räinä
Noora Räisänen
Matti Rämö
Saana Räntilä
Anu Räsänen
Marko Röhr
S
Matleena Saarensalmi-Hintikka
Ilkka Saari
Kim Saarniluoto
Jorma Sairanen
Ismo Sajakorpi
Susa Salminen
Risto Salomaa
Teemu Salonen
Pauliina Saloranta
Marika Santala
Henri Savolainen
Sarri Schonert
Antti Seppänen
Jussi Sibelius
Janette Sibelius
JP Siili
Mikko Silvennoinen
Alan Sim
Saija Simoni
Kati Sinisalo
Oskari Sipola
Jenni Sippo
Marjatta Sipponen
Jenni Sirén
Martti Sivonen
Nelli Sjöberg
Unne Sormunen
Lotta Stenroos
Nina Stenros
Olli Suitiala
Petteri Summanen
Tuomas Summanen
Olli Suominen
Maarit Suominen
Panu Suuronen
Salokoski Suvi
Jenni Säntti
T
Julle Takanen
Pauliina Talikka
Emma Taulo
Jami Teirikari
Tuukka Temonen
Tiia-Tuulia Tiensuu
Jani Tiihonen
Tommi Tikkanen
Toni Tikkanen
Lauri Tilkanen
Sanna Tilli
Sanna-Sisko Tohka
Heidi Toikka
Ville Toivonen
Pasi Toivonen
Olli Tola
Elsa Tolonen
Maaretta Tukiainen
Jussi Tuominen
Jonathan Tuovinen
Petra Turkia
Nonna Tähtinen
Johanna Törn-Mangs
U
Ilkka Uronen
Saija Uski
Juho Uusitalo
V
Jenna Vaartimo
Samuli Valkama
Suvi Valkonen
Sari Valtanen
Pietari Vappula
Katri Varjos
Irina Vartia
Liisa Vartiainen
Erkka Varvio
Eevamaria Vassinen
Ville Venell
Eerika Vermilä
Janne Vianto
Heidi Vierikko
Esa Viherä
Jenna Maria Viitanen
Reija Virolainen
Minttu Virsunen
Minna Virtanen
Harri Virtanen
Jarno Virtanen
Alexandra von Knorring-Rosti
Markus von Reiche
Minna von Reiche
Johanna Vuoksenmaa
Johanna Vuorihovi
Antti Väisänen
W
Anne Wahlström
Tuula Waris-Vuorinen
Kristiina Werner-Autio
Arne Wessberg
Lotta Westerberg
Lotta Wigelius-Wulff
Ilari Wirtanen
Mats Wägar
Y
Reetta Ylijärvi
Ari Ylä-Anttila
Merja Ylä-Anttila

Ajankohtaista

Televisioakatemian yhdistyskokous 19.8.2020

 

Televisioakatemian yhdistyskokous pidetään ke 19.8.2020 klo 11 alkaen APFI:n toimistolla ja Teams-kokouksena. Ilmoittautumiset kokoukseen: janne.lilleberg@apfi.fi viimeistään 17.8.

Katso kokouksen esityslista.

 

Kultainen Venla -palkinnot on jaettu

 

Kultainen Venla -voittajat palkittiin 17.1. gaalassa Suomen kansallisoopperassa. Katso kaikki illan aikana palkitut. Televisioakatemia onnittelee voittajia.

Televisioakatemian hallituksen puheenvuoro

 

Lue täältä Televisioakatemian hallituksen puheenvuoro liittyen käynnissä olevaan keskusteluun Kultainen Venla -palkinnoista ja tuomariston työskentelystä.