Jäsenet

Yhteisöjäsenet: Yleisradio, MTV, Sanoma Media Finland, Discovery Networks Finland, Fox Networks Group, Elisa Viihde (Elisa Oyj),  IL-TV (Alma Media) ja AlfaTV.

Yhdistykseen kuuluu lisäksi noin 600 televisioalan ammattilaista. Alla lista julkaisemiseen luvan antaneista henkilöjäsenistä.

A
Merja Aakko
Minna-Ella Aaltonen
Johan Aaltonen
Maria Aaltonen
Tarja Ahava
Laura Ahola
Petri Anikari
Terhi Arola
Erkki Astala
B
Mirko Baas
Carolina Bermúdez Parra
Marit Björkesten af
Sako Brockmann
Anna Brotkin
Zoe Burtsow-Huelvan
C
Phuong Chu Suominen
D
Camilla Drugge Saarniluoto
E
Gitte Enjala
Johanna Enäsuo
Seija-Liisa Eskola
F
Tatu Ferchen
Anne Flinkkilä
Aki Forsman
G
Matti Grönberg
H
Hannu Haapasalo
Minna Haapkylä
Noora Haatainen
Harri Hakanen
Harri Halonen
Meeri Hankala
Mika Hannula
Juho Harjula
Sanna Hautamäki
Pekka Heikura
Essi Hellén
Jarkko Hentula
Tiina Hietanen
Tiina Holsti
Anu Hukka
Jyrki Huotari
Tutsa Huuhka
Ilkka Hynninen
Monika Hytti
Riina Hyytiä
Teea Hyytiä
Juha Hätönen
Heini Häyrinen
I
Sasha Ikonen
J
Petri Jauhiainen
Anniina Johansson
Heini-Maria Jokela
Julia Jokinen
Aino Jolkkonen
Jussi Jormanainen
Inkeri Jylhä
Timo Järvi
Heidi Järvinen
K
Jari Kaarre
Heikki Kahila
Teemu Kalliala
Pia Kalsta
Janne Kangas
Elina Kangas
Johannes Kantelinen
Miira Karhula
Jukka Karhula
Risto Karhula
Hannu Karisto
Mepa Karjalainen
Jukka Karjalainen
Tiina Karo
Juha Karvanen
Marko Karvo
Janne Kataja
Päivi Kaukiainen
Hanna Kauppi
Joonas Kauppinen
Riikka Kauren
Marika Kecskeméti
Ani Kellomäki
Vesa Kess
Satu Ketopelto
Solja Kievari
Mari Kinnunen
Tarmo Kivikallio
Päivi Koivunen
Mikko Koivusipilä
Paula Korva
Heli Koskela
Sarita Koskelin
Ripsa Koskinen-Papunen
Salla Kotiranta
Pauliina Koutala
Pia Kuhakoski
Asta Kujala
Riina Kullas
Aarni Kuorikoski
Marika Kuortti
Anita Kurvinen
Satu Kurvinen
Laura Kuulasmaa
Irini Kylkilahti
Kari Kyrönseppä
Ossi Käki
Toni Kärkinen
L
Kari Laakso
Jonne Laakso
Otto Laine
Annu Laine
Heidi Laitinen
Timo Lampinen
Johannes Lassila
Kati Launiainen
Ilkka Lehtinen
Miia Lehtinen
Heli Lekka
Sari Lempiäinen
Jyrki Levä
Sami Liimatainen
Tuire Lindström
Aku Lohimäki
Jarmo Loikkanen
Kari Loman
Larissa Lounassalo
John Lundsten
Leila Lyytikäinen
Sonja Lyytinen
M
Marjaana Maijala
Riina Malhotra
Matti Malinen
Max Malka
Jukka Mantere
Taija Marjamäki
Ilkka Matila
Terhi Mehtola
Anna-Maria Meurman
Panu Mikkola
Antti Mikkola
Matti Mikkonen
Jonna Moilanen
Pauliina Moisander
Noora Mustonen
Ville Myllyrinne
Marja Mäki-Reinikka
Janne Mällinen
N
Ilkka Niemi
Lasse Nikkari
Jenni Nordström
Paula Noronen
Meira Noronen
Jenni Nummela
Ville Nylund
tom nylund
Jenny Nyroos
O
Lauri Ogawa
Vera Olsson
P
Teija Paajamaa
Tomi Paajanen
Pete Paavolainen
Sanna Padua
Ville Panhelainen
Tea Panula
Kati Parkkonen
Joonas Partanen
Jasmine Patrakka
Matti Paunio
Raila Pelkonen
Mikko Peltola
Liisa Penttilä-Asikainen
Ingegerd Pesonen
Pia Pesonen
Tiina Pesonen
Ella Piesala
Riitta Pihlajamäki
Elina Pohjola
Jenni Poranen
Katja Price
Ella Pulkki
Maarit Puttonen
Leena Puurtinen
Kaisa Pylkkänen
R
Nina Rahkola
Ilkka Rahkonen
Miika Ranne
Teija Rantala
Samu Reijonen
Jorma Reinilä
Riku Riihilahti
Jarno Rinnekangas
Laura Rislakki
Elina Ristmeri
Eerika Roos-Kulvik
Juha Rosma
Kristina Rytkölä
Paavo Rytsä
Noora Räisänen
Anu Räsänen
Mikko Räsänen
Marko Röhr
S
Ninni Saajola
Kim Saarniluoto
Jorma Sairanen
Ismo Sajakorpi
Julia Salmenoja
Risto Salomaa
Vera Salomaa
Teemu Salonen
Pauliina Saloranta
Sarri Schonert
Markus Selin
Antti Seppänen
Jussi Sibelius
Janette Sibelius
JP Siili
Toni Sillanpää
Mikko Silvennoinen
Ismo Silvo
Alan Sim
Saija Simoni
Emilia Siponen
Jenni Sippo
Martti Sivonen
Nelli Sjöberg
Unne Sormunen
Nina Stenros
Olli Suitiala
Tuomas Summanen
Tomi Suomela
Olli Suominen
Maarit Suominen
Salokoski Suvi
Jenni Säntti
T
Pauliina Talikka
Tiia-Tuulia Tiensuu
Jani Tiihonen
Tommi Tikkanen
Toni Tikkanen
Sanna-Sisko Tohka
Heidi Toikka
Ville Toivonen
Pasi Toivonen
Olli Tola
Elsa Tolonen
Nanna Tulikoura
Jussi Tuominen
Juha Tuominen
Juha Tuominen
Jonathan Tuovinen
Nonna Tähtinen
Johanna Törn-Mangs
U
Saija Uski
Juho Uusitalo
V
Jenna Vaartimo
Janne Vakio
Suvi Valkonen
Sari Valtanen
Maija Vanhanen
Maria Vanninen
Pietari Vappula
Katri Varjos
Irina Vartia
Eevamaria Vassinen
Janne Vianto
Esa Viherä
Jenna Maria Viitanen
Minna Virtanen
Jarno Virtanen
Alexandra von Knorring-Rosti
Johanna Vuorihovi
Antti Väisänen
W
Anne Wahlström
Tuula Waris-Vuorinen
Lotta Westerberg
Ilari Wirtanen
Y
Reetta Ylijärvi
Ari Ylä-Anttila
Merja Ylä-Anttila
Mia Ylönen
Iita Ylönen

Ajankohtaista

Gaala siirtyy tammikuulta keväälle

 

Kultainen Venla -gaala on perinteisesti järjestetty tammikuussa, mutta nyt vallitsevan ja entisestään pahentuneen covid-19-tilanteen vuoksi  Televisioakatemian hallitus on tehnyt päätökseen siirtää Kultainen Venla -gaalan keväämmälle. Televisioakatemia tiedottaa uudesta ajankohdasta lähiaikoina. Kilpailun finalistit julkistetaan 5.1.2021

Jäsenäänestys on avattu!

 

Televisioakatemian jäsenäänestys on nyt avattu. Äänestää voi vuoden loppuun: 31.12.2020 klo 18:00 saakka. Muistathan siis käyttää äänioikeuttasi. Kirjaudu sisään ja siirry äänestämään.

Kultainen Venla -shortlista julkistettu

 

Katso esituomaristojen kokoonpano sekä tuomaristojen valitsemat ehdokkaat Televisioakatemian jäsenäänestykseen. Äänestys on avoinna jäsenille 23.11.-31.12.2020. Katso lista.