Jäsenet

Yhteisöjäsenet: Yleisradio, MTV, Sanoma Media Finland, Warner Bros. Discovery, The Walt Disney Company Nordic sekä Elisa

Yhdistykseen kuuluu lisäksi noin 600 televisioalan ammattilaista. Alla lista julkaisemiseen luvan antaneista henkilöjäsenistä sekä jakaumaa jäsenten toimenkuvista.

 

A
Minna-Ella Aaltonen
Johan Aaltonen
Maria Aaltonen
Janne Ahjopalo
Petri Aho
Kaarle Aho
Laura Ahola
Tiia-Tuulia Ahomäki
Petra Ahvenharju
Pauliina Ainasoja
Elina Ala-Korpula
Antero Alhonen
Kirsi Alm-Siira
Kari Andersson
Isa Antas
Markus Autero
B
Anu Baarman
Mirko Baas
Miska Berg
Carolina Bermúdez Parra
Marit Björkesten af
Lilli Blomberg
Timo Boeck
Anne Bomberg
Jenna Brand
Sako Brockmann
Anna Brotkin
Zoe Burtsow-Huelvan
Helena Bäckman
C
Annu Caselius
Elise Castro
Phuong Chu Suominen
D
Anna Dahlman
Emma Delany
Rea Dominicy
Camilla Drugge
Nanna Drummond
Minna Dufton
E
Tomi Einonen
Tatiana Elf
Julia Elomäki
Iina Eloranta
Gitte Enjala
Seija-Liisa Eskola
Eriikka Etholén-Paju
F
Laura Fagerstedt
Tatu Ferchen
Markku Flink
Anne Flinkkilä
Sonja Fogelholm
Aki Forsman
Christoffer Forssell
Anna Forth
Tommy Fränti
G
Tommi Gerlander
Janne Godenau
Minna Gröhn
Katja Gunnelius
H
Oona Haapaniemi
Marleena Haapaniemi
Hannu Haapasalo
Minna Haapkylä
Noora Haatainen
Miia Haavisto
Aino Haili
Harri Hakanen
Heidi Hakkarainen
Daniela Hakulinen
Harri Halonen
Sanni Halttunen
Meeri Hankala
Mika Hannula
Jukka Happonen
Mei Hari
Jani Hartikainen
Ulla Heikkilä
Mikko Heino
Fanny Heinonen
Iida-Maria Heinonen
Salla Hekkala
Anders Helenius
Inka Hietala
Kari Hietalahti
Jaakko Hietanen
Tiina Holsti
Jani Honkakoski
Niku Hooli
Janne Hopsu
Teemu Hostikka
Teppo Hovi
Raakel Huikuri
Anu Hukka
Jyrki Huotari
Tutsa Huuhka
Monika Hytti
Riina Hyytiä
Juha Hätönen
Heini Häyrinen
I
Anni Ihamäki
Irina Isberg
J
Hedvig Jakobsson
Petri Jauhiainen
Tony Johansson
jussi jokelainen
Julia Jokinen
TEEMU JORDBERG
Timo Järvi
Heidi Järvinen
K
Heikki Kahila
Hanna Kallankari-Junnola
Teemu Kalliala
Tiina Kalliala
Pia Kalsta
Maria Kangas
Janne Kangas
Elina Kangas
Johannes Kantelinen
Raija Kantomaa
Miira Karhula
Sonja Kari
Jukka Karjalainen
Tiina Karo
Juha Karvanen
Marko Karvo
Taku Kaskela
Janne Kataja
Päivi Kaukiainen
Hanna Kauppi
Joonas Kauppinen
Riikka Kauren
Marika Kecskeméti
Kaisa Kemikoski
Laura Keravuori
Vesa Kess
Piia Ketopaikka
Satu Ketopelto
Päivi Kettunen
Solja Kievari
Tarmo Kivikallio
Mirja Kivimäki
Maria Kivinen
Essi Kivitie
Karoliina Koho
Erno Koivisto
Johannes Koivisto
Päivi Koivunen
Mikko Koivusipilä
Tommi Kolehmainen
Hannu Kontturi
Hermanni Koppala
Inka Korhonen
Tarja Korhonen
Sari Korpela-Välisaari
Hanna Kortti
Alisa Korva
Ripsa Koskinen-Papunen
Sara Koskio
Krista Kosonen
Salla Kotiranta
Lauri Kottonen
Pauliina Koutala
Martina Kuitto
Riina Kullas
Jonna Kumpula
Mikki Kunttu
Juha Kuoppala
Aarni Kuorikoski
Marika Kuortti
Mirella Kurkikangas
Jukka Kurkikangas
Anita Kurvinen
Satu Kurvinen
Laura Kuulasmaa
Jasmi Kuusisto
Kari Kyrönseppä
Ossi Käki
Lisa Kärnä
L
Stiina Laakso
Kari Laakso
Nina Laanterä
Ilkka Lahti
Tiia Laine
Liina Laiso
Ari Laitinen
Heidi Laitinen
Timo Lampinen
Liisa Lappalainen
elina lario
Arno Launos
Marjukka Laurila
Emmi Lehikoinen
Liisa Lehkonen
Tiia Lehmusvuori
Arja Lehtikangas
Eeva Lehtimäki
Ilkka Lehtinen
Roope Lehtinen
Mari-Elina Lemmetty
Sari Lempiäinen
Mika Lepistö
Jyrki Lepistö
Johannes Leppänen
Ari Levelä
Sami Levo
Jyrki Levä
Sami Liimatainen
Niklas Lindgren
Minna Lindroos
Tuire Lindström
Jussi Lipponen
Jukka Lohva
Jaakko Loikkanen
Jarmo Loikkanen
Kari Loman
Larissa Lounassalo
Eeva Luoto
Arttu Luukkonen
Leila Lyytikäinen
M
Marjaana Maijala
Laura Majava
Marika Makaroff
Max Malka
Unni Malmgren
Santtu Manner
Jukka Mantere
Heidi Manu
Petra MArtikainen
Hannamaija Matila
Ilkka Matila
Maija Maukonen
Anna Meling
Iris Merenlaakso
Minna Meriluoto
Lena Meriläinen
Teresa Meriläinen-Aho
Anna-Maria Meurman
Antti Mikkola
Matti Mikkonen
Tuomas Milonoff
Piitu Mithiku
Pauliina Moisander
Paula Mononen
Heidi Munkberg
Valtteri Munkki
Elina Mustelin
Noora Mustonen
Hanna Mustonen
Sami Myllys
Tommy Mård
Leena Mäenpää-Bentley
Päivi Mäki-Petäjä
Marja Mäki-Reinikka
Antti Mälkönen
Janne Mällinen
Ville Mättö
N
Alec Neihum
Teemu Niikko
Lasse Nikkari
Sara Norberg
Paula Noronen
Meira Noronen
Jenni Nummela
Tiina Nummenmaa
Pekka Numminen
Maaria Nuoranne
Arttu Nurmi
Anna Nuru
Pertti Nyberg
Essi Nylund
Ville Nylund
tom nylund
Moritz Nyman
Jenny Nyroos
Matias Nystedt
O
Lauri Ogawa
Chike Ohanwe
Juho Orpana
P
Teija Paajamaa
Tomi Paajanen
Salla Paalanen
Pete Paavolainen
Sanna Padua
Janne Palkisto
Santtu Palm
Tiia Palmén
Marika Paloniemi
Ville Panhelainen
Tea Panula
Minna-Mari Parkkinen
Saimi Partanen
Jaana Pasonen
Jasmine Patrakka
Mikko Peltola
Antti Peltola
Petja Peltomaa
Pyry-jukka Peltomäki
Liisa Penttilä-Asikainen
Ingegerd Pesonen
Pia Pesonen
Tiina Pesonen
Antti Heikki Pesonen
Ella Piesala
Ilmo Pietarinen
Marja Pihlaja
Vappu Pimiä
Paula Pitkänen
Jenni Poranen
Katja Price
Jantsu Puumalainen
Leena Puurtinen
Kaisa Pylkkänen
Laura Pylvänäinen
Timo Pyykkö
Mepa Päivinen
Riikka Pääkkönen
Mikko Pöllä
R
Jukka Raatikainen
Joel Rahkonen
Tuula Rajavaara
Samu Reijonen
Jorma Reinilä
Riku Riihilahti
Anssi Rimpelä
Jaakko Rinne
Jarno Rinnekangas
Sami Ristiniemi
Elina Ristmeri
Rebeca Romero
Kati Royle
Jussi Rytkönen
Petteri Ryynänen
Heidi Räihä-Faucon
Mikko Räisänen
Anu Räsänen
Lauri Rättäri
S
Ninni Saajola
Tuomas Saarela
Kim Saarniluoto
Joonas Saartamo
Jorma Sairanen
Ismo Sajakorpi
Elias Salmela
Kristiina Salmén
Julia Salmenoja
Lulu Salmi
Susa Salminen
Joona Salmivainio
Vera Salomaa
Rimbo Salomaa
Teemu Salonen
Katja Saloranta
Oona Saloranta
Aija Salovaara
Katja Santala
Mika Saukkonen
Sarri Schonert
Markus Selin
Jaana Semeri
Matta Seppinen
Antti Seppänen
Jussi Sibelius
Janette Sibelius
Tea Siikonen
JP Siili
Toni Sillanpää
Mikko Silvennoinen
Saija Simoni
Anu Sinisalo
Oskari Sipola
Emilia Siponen-Karvonen
Jenni Sirén
Martti Sivonen
Nelli Sjöberg
Peter Sjöholm
Teemu Soikkeli
Suvi Soitinaho
Unne Sormunen
Tapio Sovijärvi
Leena Stenberg
Nina Stenros
Anni Suikkanen
Olli Suitiala
Tuomas Summanen
Essi Suomela
tomi suomela
Olli Suominen
Maarit Suominen
Salokoski Suvi
T
Riikka Takila
Pauliina Talikka
Marko Talli
Tia Talli
Emmi Taskinen
Emma Taulo
Petra Theis
Helena Tielinen
Jani Tiihonen
Toni Tikkanen
Lauri Tilkanen
Sanna Tilli
Janne Timonen
Sanna-Sisko Tohka
Heidi Toikka
Mika Toivainen
Mikko Toivonen
Ville Toivonen
Pasi Toivonen
Olli Tola
Elsa Tolonen
Alina Tomnikov
Johanna Tonttila
Paula Topelius
Maaretta Tukiainen
Jonathan Tuovinen
Jani Tuunanen
Niina Tynkkynen
Johanna Törn-Mangs
U
Katri Utula
Ellinoora Uusi-Kartano
V
Aleksi Vaheri
Janne Vakio
Emilia Valentin
Samuli Valkama
Suvi Valkonen
Rauli Valo
Sari Valtanen
Virpi Valtonen
Susa Valvio
Maija Vanhanen
Maria Vanninen
Katri Varjos
Erkka Varvio
Eevamaria Vassinen
Annukka Vastela
Maria Veitola
Janne Vianto
Esa Viherä
Marko Viitanen
Micaela Vilhunen
Minna Virkajärvi
Ulla Virtanen
Niina Virtanen
Jarno Virtanen
Markus von Reiche
Carita von Rutenhjelm
Kari Voutila
Emmi Vuokko
Johanna Vuoksenmaa
Johanna Vuorihovi
Antti Väisänen
Tiia Välkki
Jive Väänänen
W
Sebastian Waheeb
Anne Wahlström
Arne Wessberg
Lotta Westerberg
Elisa Willman
Ilari Wirtanen
Y
Reetta Ylijärvi
Ari Ylä-Anttila
Mia Ylönen
Å
Frans Åkerberg

Ajankohtaista

Televisioakatemian yhdistyskokous 31.5.

 

Televisioakatemia ry:n vuosikokous järjestetään perjantaina 31.5.2024 klo 9-10 Teams kokouksena. Kannatusjäsenillä (=henkilöjäsenillä) on sääntöjen mukaan oikeus osallistua kokoukseen, mutta äänioikeus on vain yhteisöjäsenillä. Jos haluat osallistua yhdistyskokoukseen, niin pyydä kokouslinkki ja materiaalit sähköpostilla yhdistyksen sihteeriltä: janne.lilleberg(at)apfi.fi.

Kultainen Venla 2023 -palkinnot on jaettu

 

Vuoden 2023 parhaat tv-ohjelmat ja niiden tekijät on palkittu Kultainen Venla -gaalassa 26.1.2024. Suomen Kansallisoopperalla järjestetyn gaalan juonsivat Marja Hintikka ja Ile Uusivuori. Suoran lähetyksen televisioinnista vastasi MTV3.

Katso voittajat ja lue lisää..

Kultainen Venla 2023 -finalistit julkistettu

 

Televisioakatemian jäsenet ovat äänestäneet vuoden 2023 parhaita televisio-ohjelmia ja niiden tekijöitä esituomaristojen valitsemien shortlistojen pohjalta. Televisioakatemian jäsenenä on lähes 600 televisioalan ammattilaista. Kultainen Venla -gaala järjestetään 26.1.2024, ja se televisioidaan suorana lähetyksenä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Katso finalistit!