Säännöt

Yhdistyksen säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Televisioakatemia ry ja kotipaikka on Helsinki.

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisten televisio-ohjelmien arvostusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa vuosittain tunnustuspalkinnot kotimaisille televisio-ohjelmille hallituksen tarkemmin määrittelemissä ohjelmakategorioissa sekä tarkemmin määritellyin ehdoin ja järjestelyin sekä järjestää vuosittain palkintojako-gaalan.
Yhdistys myös järjestää jäsenilleen luento- ja keskustelutilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3. JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä televisioalalla toimivia oikeuskelpoisia yhteisöjä tai televisiotoimintaa tukevia säätiöitä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä, jotka ovat joko oikeuskelpoisia yhteisöjä tai yksityishenkilöitä. Kannatusjäsenillä on oikeus äänestää vuosittaisten tunnuspalkintojen saajista yhdistyksen hallituksen tekemän ehdokasasettelun perusteella ja hallituksen määrittelemällä tavalla. Kannatusjäsenillä on lisäksi oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yhdistyksen kokouksessa, mutta ilman äänivaltaa.

Myös kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. LIITTYMIS- JA VUOSIMAKSU
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä peritään liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-9 varsinaista sekä tarvittaessa 2 varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja uudet hallituksen jäsenet valitaan joka kolmannessa vuosikokouksessa. Toimikaudet alkavat vuosikokouksesta ja päättyvät kolmen vuoden kuluttua pidettävään vuosikokoukseen. Hallitukseen valittujen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu mitenkään.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

8. TILINTARKASTAJAT
Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

9. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on 1.4.-31.3.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus toimitetaan tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-elokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Televisioakatemia ry | c/o APFI ry, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki | Puh. 09-440471 | info@televisioakatemia.fi

Ajankohtaista

Kultainen Venla 2023 -palkinnot on jaettu

 

Vuoden 2023 parhaat tv-ohjelmat ja niiden tekijät on palkittu Kultainen Venla -gaalassa 26.1.2024. Suomen Kansallisoopperalla järjestetyn gaalan juonsivat Marja Hintikka ja Ile Uusivuori. Suoran lähetyksen televisioinnista vastasi MTV3.

Katso voittajat ja lue lisää..

Kultainen Venla 2023 -finalistit julkistettu

 

Televisioakatemian jäsenet ovat äänestäneet vuoden 2023 parhaita televisio-ohjelmia ja niiden tekijöitä esituomaristojen valitsemien shortlistojen pohjalta. Televisioakatemian jäsenenä on lähes 600 televisioalan ammattilaista. Kultainen Venla -gaala järjestetään 26.1.2024, ja se televisioidaan suorana lähetyksenä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Katso finalistit!

Kultainen Venla 2023 -shortlistat julkistettu

 

Kultainen Venla -esituomaristot ovat arvioineet vuoden 2023 tv-ohjelmia ja tekijöitä, sekä äänestäneet shortlistat Kultainen Venla -kilpailuun ilmoitetuista töistä. Tv-alan ammattilaisista koostuva Televisioakatemia ry:n jäsenistö äänestää voittajat esituomaristojen laatimien shortlistojen pohjalta.

Katso ehdokkaat!